Wednesday, February 1, 2012

KHL goalie Ilya Yezhov presents funky victory dance


SKA St. Petersburg goalie Ilya Yezhov presents funky victory dance.

No comments:

Post a Comment